Hỗ trợ trực tuyến

Ghi danh vào sổ thành tích Malaysia Book of Records

10:10 20/06/2018

Ngày 14/12/2003, một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử của UCMAS, khi UCMAS được vinh dự ghi danh và sổ thành tích Malaysia cho những thành tích sau:
- Chương trình đào tạo số học trí tuệ lớn nhất
- Chương trình đào tạo Số học trí tuệ đầu tiên nhận ISO 9001:2000
- Đơn vị tổ chức cuộc thi số học trí tuệ lớn nhất