Hỗ trợ trực tuyến

Ghi danh vào sổ thành tích LIMCA

10:09 20/06/2018
Vào ngày 27/11/2004, UCMAS được vinh dự ghi danh vào sổ thành tích LIMCA là nhà tổ chức Cuộc thi bàn tính và Số học trí tuệ lớn nhất thế giới